Fuji Clean và Nomura Trading đến thăm xưởng sản xuất Johkasou của Fudeso

Fuji Clean và Nomura Trading đến thăm xưởng sản xuất Johkasou của Fudeso ngày 01/10/2020